Najam vozilaOpći uvjeti

Uvjeti najma vozila:

 • Starost vozača: 21 godina
 • Posjedovanje vozačke dozvole najmanje dvije godine
 • Kreditna kartica

Nakon toga provjerit ćemo je li traženi automobil slobodan i koje Vam standardne i dodatne opcije možemo ponuditi. Ponudu možete potvrditi. Ako potvrdite, zamolit ćemo Vas osobne podatke koji su potrebni za najam te ste s tim rezervirali automobil.

U ovim Općim uvjetima o najmu:

 • «Furgon d.o.o.» znači tvrtka koja vozilo izdaje u najam korisniku
 • «korisnik» znači osoba, tvrtka ili organizacija koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje pod ovim uvjetima o najmu
 • «vozač» znači fizička osoba odgovorna za poštovanje svih točaka ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani Ugovoru o najmu uz «korisnika»
 • «vozilo» znači vozilo navedeno na prednjoj strani Ugovora o najmu
 • «korisnik i vozač» u daljnjem tekstu ugovora podrazumijevaju se jednom riječju «korisnik»

Korisnik se obvezuje i svojim potpisom na ugovoru o najmu potvrđuje:

 • da ima 21 godinu starosti te posjeduje vozačku dozvolu najmanje 2 godine * ( za veće kategorije vozila od grupe K minimalno 25 godina starosti i 5 godina vozačkog iskustva)
 • da će preuzeto vozilo vratiti sa svim pripadajućim priborom i opremom u mjestu i roku utvrđenom ovim ugovorom, odnosno na zahtjev najmodavca
 • da će produženje ugovorom predviđenog trajanja najma zatražiti od najmodavca 48 sati prije isteka roka najma
 • da će se brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obveznom periodičnom servisiranju vozila
 • da će vozilo uredno održavati i čuvati pažnjom urednog domaćina
 • da iznajmljeno vozilo neće i ne smije koristiti u protuzakonite svrhe ( npr. u vezi krivičnih djela, carinskih i deviznih prekršaja ), za obuku vozača, za prijevoz i vuču drugih vozila, prikolica, za sudjelovanje u motosportskim priredbama
 • da vozilo neće iznajmiti ili posuditi trećim licima, da će vozilom upravljati sam ili lice koje on za to ovlasti i koje je u ugovoru navedeno kao drugi vozač
 • da iznajmljeno vozilo neće opterećivati osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine te da će se kretati samo po putevima I. i II. reda
 • da ne smije vozilom prelaziti granice Republike Hrvatske bez dozvole najmodavca koja se posebno unosi u ugovor. Zemlje u koje nije dozvoljeno: Kosovo, Albania, Makedonija, Rumunjska, Bugarska… zemlje istočne Europe

Navedena ograničenja su kumulativna i svako od njih se primjenjuje na svako korištenje, upravljanje i vožnju iznajmljenog vozila. Furgon d.o.o. se ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan nepoštivanjem navedenih ograničenja od strane korisnika.

Ogriješi li se korisnik o bilo koju gore navedenu odredbu obvezuje se nadoknaditi najmodavcu svu i svaku štetu koja bi najmodavcu iz tog naslova nastala, a čiji će obim utvrditi najmodavac.

Korisnik ne smije izvršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu bez prethodne suglasnosti.Troškove goriva utrošenog tijekom najma snosi Korisnik, odnosno količina goriva pri povratu vozila mora odgovarati razini pri izdavanju vozila.Korisnik se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne i parking prekršaje.

Najmodavac ima pravo raskinuti ugovor o najmu i odmah preuzeti vozilo u posjed ako korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojom odredbom ovih uvjeta ili ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava najmodavca prema ovim uvjetima i ugovoru o najmu.

Korisnik nema pravo na raskid ugovora ni u kojem slučaju ako je najam počeo i ako je ugovor o najmu ispunjen u potpunosti, odnosno nakon što je usluga najma izvršena i vozilo vraćeno.

U slučaju da korisnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu (promjena početka najma, završetka najma, mjesta najma, klase vozila i sl.) može to učiniti do 48h prije početka najma putem gore navedenih kontakata. Otkazivanje rezervacije nakon 48h prije početka najma naplatit će se u iznosu prvog dana najma te najmodavac u tom slučaju zadržava i pravo naplate eventualnih troškova nastalih prema zahtjevu korisnika (dostava vozila u drugi grad i sl.)

Da bi korisnik ostvario pravo na otkaz ili promjenu rezervacije mora izjavu o otkazu ili promjeni rezervacije poslati najmodavcu na gore navedeni e-mail ili kontakt brojeve.

U slučaju da korisnik promijeni rezervaciju prije početka najma (promjena početka najma, završetka najma, mjesta najma, klase vozila i sl.) ista mora biti potvrđena od strane najmodavca koji zadržava pravo promjene cijene najma prema važećem cjeniku.

Ako korisnik ne preuzme vozilo u najam na ugovoreno vrijeme i datum, a da nije prethodno obavijestio najmodavca putem gore navedenih kanala rezervacija se smatra otkazanom protekom 2 sata od ugovorenog početka najma. U tom slučaju najmodavac zadržava pravo naplate osnovne cijene najma, sukladno ugovorenom trajanju najma.

Rezervacija s plaćenim depozitom potvrđuje i osigurava rezervaciju te je nepovratna u slučaju otkazivanja iste.

Jedini ovlašteni za raspolaganje vozilom i iznajmljivanjem istog je Furgon d.o.o., a korisnik ga preuzima u ispravnom tehničkom stanju. Korisnik se obavezuje vratiti vozilo sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na Ugovoru o najmu i obrazcu za provjeru stanja vozila prije isporuke i u trenutnku povrata vozila, u istom stanju u kakvom je i preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trošenja, u točno vrijeme i na mjesto navedeno u Ugovora o najmu.

Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s dogovorenom tarifom, gdje jedan dan znači bilo koji period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena, naplatit će se dodatni dan.

Prilikom preuzimanja vozila, Korisnik je dužan na uobičajen način provjeriti stanje vozila te dodatne opreme te prijaviti nedostatke Najmodavcu ukoliko ih ima, koji ih je pritom dužan evidentirati u Obrazac o stanju vozila (Damage report).

Prilikom povrata vozila iz najma Najmodavac je dužan pregledati vozilo s Korisnikom, evidentirati vidljive nedostatke ukoliko ih ima te pregledati opremu vozila.

Korisnik je dužan vratiti vozilo s pripadajućim dokumentima te dodatnom opremom (ukoliko je istu zadužio na početku najma).

Šteta/gubitak dokumenata, ključeva, registarskih pločica ili neke od opreme nije pokriveno niti jednim standardnim osiguranjima i korisnik je odgovoran za štetu koja iz toga proizlazi, u koliko korisnik plati dodatno osiguranje otkupa odgovornosti nije odgovoran za štetu koja iz toga proizlazi.

Ukoliko stranka ne vrati ili ošteti bilo koju od stavki navedenih u sljedećoj tablici a nije platila dodatno osiguranje otkupa odgovornosti, biti će terećena za minimalan trošak prema iznosima u tablici (PDV uključen) posebno po svakoj stavci.

Stavka Iznos troška
Ključevi vozila* 1.500,00 kn
Prometna dozvola vozila 1.500,00 kn
Registarske pločice 1.500,00 kn
GPS 1.000,00 kn
Wi - Fi 750,00 kn
Dječje sjedalo 500,00 kn

* U slučaju gubitka ključeva pojedinih modela vozila trošak naplate novog ključa može biti i veći (sukladno ponudi ovlaštenog trgovca predmetne marke vozila).

Preuzimanje i vraćanje vozila moguće je za vrijeme radnog vremena u poslovnicama Najmodavca, a preuzimanje i vraćanje van radnog vremena se naplaćuje po važećem cjeniku. Dostava i preuzimanje vozila van poslovnica Najmodavca je moguće uz nadoplatu ovisno o udaljenosti od poslovnice.

Ukoliko Korisnik vrati vozilo van radnog vremena poslovnice Najmodavca, odgovoran je za vozilo do trenutka kada ga pregledaju djelatnici Najmodavca.

U slučaju povratka vozila van radnog vremena, Korisnik je odgovoran za eventualna oštećenja na vozilu, parking i prometne prekršaje i slične kazne do trenutka kada ga pregledaju djelatnici Najmodavca.

U slučaju da je Korisniku vozilo potrebno duže nego što je dogovoreno vrijeme najma, Korisnik je dužan o tome, najmanje 24 sata prije završetka najma, obavijestiti Najmodavca, dobiti pismenu suglasnost Najmodavca.

Korisnik mora doći u najbližu poslovnicu Najmodavca, produžiti Ugovor, ostaviti dodatnu garanciju ukoliko je potrebno, te potpisati i preuzeti Ugovor o najmu s novodogovorenim datumom povratka vozila.

U slučaju neispunjavanja ovih uvjeta, smatra se da je korisnik protupravno prisvojio vozilo. U tom slučaju Najmodavac zadržava pravo da upotrijebi sve zakonske mjere kako bi Korisniku oduzeo predmetno vozilo.

Ukoliko Korisnik vrati vozilo nakon datuma navedenog u Ugovoru o najmu, Najmodavac će izvršiti novi obračun cijena najma vozila.

Prilikom sklapanja Ugovora o najmu Korisnik mora kao garanciju plaćanja imati važeću i valjanu kreditnu karticu (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS ili DINERS).

Korisnik je suglasan s uzimanjem predautorizacije na kreditnu karticu u iznosu koji ovisi o kategoriji iznajmljenog vozila.

Vlasnik kreditne kartice mora biti prisutan prilikom preuzimanja vozila u najam, te njegovi podaci moraju biti navedeni u Ugovoru o najmu kao Korisnik. Nije moguće korištenje kreditne kartice kao garancije plaćanja bez prisutnosti vlasnika kreditne kartice.

Korisnik najma je obvezan platiti osnovnu cijenu najma i sve dodatne usluge koje je koristio (npr. dječje sjedalo, GPS, naknadu za preuzimanje van radnog vremena... i sl.) kao i sve dodatne naknade usluge i troškove koji su navedeni u Ugovoru o najmu.

Kao sredstvo plaćanja može se upotrijebiti: kreditna kartica, elektronska/debitna kartica (MAESTRO ili VISA electron), novčanice ili transakcijsko plaćanje (uz prethodnu suglasnost Najmodavca).

Ukoliko Korisnik podmiruje svoje troškove za najam vozila kreditnom karticom, isti potpisanim Ugovorom o najmu daje ovlaštenje Najmodavcu da zaračuna troškove najma direktno izdavatelju kreditne kartice i bez slip-obrasca.

U slučaju da Korisnik nije uplatio dodatno osiguranje (SCDW), potpisom Ugovora o najmu Korisnik daje ovlaštenje Najmodavcu da nositelju kreditne kartice naplati troškove štete na vozilu do visine franšize ili punog iznosa štete ako se nije pridržavao ovih općih uvjeta najma.

Korisnik pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, Najmodavac naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a korisnik nije o tome izvijestio Najmodavca u skladu s procedurom o povratu vozila.

Ukoliko Korisnik podmiruje svoje obveze najma vozila na temelju ispostavljene ponude. Najmodavca, isti je dužan podmiriti naznačeni iznos u roku i pod uvjetima naznačenim na računu.

Korisnik se obvezuje podmiriti račun najkasnije u trenutku vraćanja vozila prema detaljima navedenim u Ugovoru o najmu. Iznos se plaća u skladu s tarifom koja je na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena. U slučaju da se vozilo vrati na lokaciju različitu od one gdje je vozilo preuzeto, konačni obračun radi lokacija/poslovnica Najmodavca gdje je vozilo vraćeno.

Korisnik svojim potpisom Ugovora o najmu prihvaća da su za plaćanje svih stavki ugovora o najmu odgovorni:

 • unajmljivač
 • vozač – za slučaj da unajmljivač odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila
 • dodatni vozač - za slučaj da unajmljivač ili vozač odbiju u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila

Obračun svih stavki Ugovora o najmu vozila će se vršiti u hrvatskim kunama ( HRK ) . U slučaju preračunavanja valuta, koristit će se srednji tečaj Hrvatske Narodne Banke.

Održavanje vozila – korisnik pristaje održavati vozilo u dobrom stanju i redovito provjeravati motor i ulje automatskog mjenjača, ako postoji u unajmljenom vozilu, kao i vodu u radijatoru, akumulatoru i pritisak u gumama. Korisnik se smatra odgovornim za podmirivanje sve štete uzrokovane nedovoljnim održavanjem vozila. U slučaju da iznajmljeno vozilo za vrijeme najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, korisnik mora obavijestiti Furgon d.o.o. i staviti vozilo na raspolaganje kako bi bilo moguće obaviti servis. Furgon d.o.o. korisniku stavlja na raspolaganje zamjensko vozilo.

Kvarovi – popravci ili zamjene dijelova vozila moraju se obavljati samo kod ovlaštenog servisera uz prethodno pismeno odobrenje Furgon d.o.o.. Povrat troškova se vrši uz predočenje računa ovlaštene radionice koja je obavila popravak, međutim, zamjenski dijelovi se moraju obavezno predočiti. U slučaju da se popravak obavi van ovlaštene radionice, a zamjenski dijelovi nisu predočeni, troškovi se neće refundirati. U slučaju da se bilo koji dio vozila zamjeni ili izgubi, naplatit će se odšteta u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela.

Korisnik se obvezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva tako što će:

 • zabilježiti osobne podatke sudionika nesreće (ime, prezime, OIB, adresa, broj osobne iskaznice, broj vozačke dozvole, vlasnika vozila, osiguravateljsku kuću vozila, broj police AO …).
 • osigurati ili ukloniti vozilo prije nego li ga napusti
 • o šteti ( ako je ona i neznatna ) najkraćim putem obavijestiti najbližu policijsku postaju i Najmodavca te pribaviti policijski zapisnik/potvrdu o oštećenju vozila
 • u slučaju oštećenja ili ako u nezgodi ima povrijeđenih osoba kao i u svim slučajevima očigledne krivnje drugih osoba obvezno odmah pozvati i sačekati dolazak prometne policije da izvrše službeni očevid i o tome obvezno izvijestiti poslovnicu Najmodavca, gdje je vozilo iznajmljeno
 • pri povratu vozila priložiti sva policijska izvješća o šteti/nezgodi kao i rezultate alkotesta
 • pri povratu vozila ispuniti Najmodavčevu standardnu izjavu o šteti i priložiti kopije vozačke dozvole (sa obje strane).

Propusti li Najmoprimac u slučaju nezgode poduzeti navedene korake, odgovara za sve posljedice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta nastale te će biti terećen za puni iznos štete.

Ako je vozilo, koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći, oštećeno, razbijeno ili zahtijeva popravak ili spašavanje, te ako nije više tehnički ispravno, bez obzira na uzrok, Korisnik mora odmah obavijestiti Najmodavca o nastalom slučaju i popuniti izvješće o događaju/šteti, te osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete.

Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez pisanog odobrenja Najmodavca, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječilo daljnje štete na vozilu ili ostaloj imovini. Ako vozilo zahtijeva popravak ili zamjenu, odluka da se Korisniku pruži drugo vozilo pripada samostalno Najmodavcu.

U slučaju prometne nesreće ili krađe/nestanka vozila, Korisnik je obvezan odmah pozvati policiju i zatražiti zapisnik o događaju.

Trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za vozilo naplaćuje se Korisniku prema važećoj Odluci Najmodavca (definirano u Općim uvjetima najma).

Najmodavac će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i lake popravke, koji su nastali tijekom najma, ukoliko su troškovi nastali uz prethodnu obavijest i pisano odobrenje Najmodavca, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a sve to temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju. Račun mora glasiti na Najmodavca i bit će priznat od strane Najmodavca. Ako se utvrdi da je Korisnik neosnovano ili nepotrebno zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, Najmodavac neće Korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja. Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe Najmodavca, u protivnom nadoknada neće biti priznata.

Sva vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi.

Odgovornost u šteti / Učešće u šteti (franšiza):

Odgovornost Korisnika (osim odgovornosti za nestanak dodatne opreme i dijelova vozila) može se ograničiti do iznosa učešća u šteti (franšizi), sukladno tarifi Najmodavca, plaćanjem unaprijed dnevnog dodatka/naknade/osiguranja prema važećem cjeniku Najmodavca, što mora biti navedeno na Ugovoru o najmu, i to pod uvjetom da Korisnik štetu nije uzrokovao kršenjem odredbi ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i zakonskih propisa odnosno namjerno ili nepravilnom uporabom vozila.

Iznos franšize (učešća u šteti sa osiguranjem CDW i TP) po grupama vozila (PDV uključen):

Grupe vozila Iznos franšize
MDMR, EDMR, EDMD, EDAR, ETAR 1.000,00 EUR
CCMR, CDMR, IDMD, IDMR, IDAR, IWMR 1.300,00 EUR
XCMR, XCAR, SDMR, SDAR, SVMR,SVAR,CFAR 1.500,00 EUR
FVMR, PDAR, XTAR, FFMR, XGAR, FKMR,PDAR 1.500,00 EUR

Iznos franšize (učešća u šteti sa uključenim osiguranjem CDW+) po grupama vozila (PDV uključen):

Grupe vozila Iznos franšize
MDMR, EDMR, EDMD, EDAR, ETAR 300,00 EUR
CCMR, CDMR, IDMD, IDMR, IDAR, IWMR 400,00 EUR
XCMR, XCAR, SDMR, SDAR, SVMR,SVAR,CFAR 500,00 EUR
FVMR, PDAR, XTAR, FFMR, XGAR, FKMR,PDAR 500,00 EUR

Prilikom povrata vozila, djelatnik Najmodavca će pregledati vozilo, utvrditi oštećenja te usporediti ih sa Obrascem o stanju vozila prilikom preuzimanja vozila te Korisniku naplatiti iznos štete u skladu sa važećom tarifom Najmodavca za naplatu šteta na iznajmljenim vozilima.

Ako vozilo ima takva oštećenja, da nije moguće odmah procijeniti visinu novonastale štete, zatražit će se službena procjena iznosa popravka vozila te će ona biti osnova za postupanje prema Korisniku.

CDW (Collision Damage Waiver) - naknada za rizik s učešćem u šteti – plaćanjem ove naknade Korisnikova odgovornost za štetu na vozilu Najmodavca ograničena je do iznosa franšize/učešća u šteti ukoliko se pridržava svih odredbi ovih općih uvjeta najma. Ukoliko Korisnik ima CDW pokriće, odgovara za štetu najviše do iznosa franšize, sukladno tarifi Najmodavca za odnosnu klasu/grupu vozila ( sukladno tablici 1. ovih Općih uvjeta najma ) CDW-om nisu pokriveni rizici: uništenje/oštećenje automobilskih guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila, svih stakala vozila i sva oštećenja bez policijskog zapisnika.

TP (Theft Protection) - naknada za rizik krađe vozila s učešćem u šteti - plaćanjem ove naknade Korisnikova odgovornost za štetu zbog krađe vozila ograničena je do iznosa franšize/učešća u šteti, (sukladno tablici 1. Općih uvjeta najma) ukoliko se pridržava svih odredbi ovih općih uvjeta najma.

CDW+ (Collision Damage Reduction) - Učešće u šteti (franšiza) može se djelomično otkupiti plaćanjem dodatka za djelomični otkup franšize prema važećem cjeniku (CDR), u kojem slučaju Korisnik plaća smanjeni iznos franšize (sukladno članku 59. Općih uvjeta najma), ukoliko se pridržava svih odredbi ovih Općih uvjeta najma. Plaćanjem CDR pokrića nisu pokriveni rizici: uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila (osim ako je unutrašnjost oštećena unesreći), svih stakala vozila te sva oštećenja bez priloženog policijskog zapisnika. CDR pokriće ne isključuje obvezu kontaktiranja policije i Najmodavca kod oštećenja vozila.

SCDW (Super Collision Damage Waiver) - Učešće u šteti (franšiza) iz tablica 1. i 2. može se otkupiti plaćanjem dodatka za otkup franšize prema važećem Cjeniku (SCDW), u kojem slučaju Korisnik ne plaća iznos franšize, ukoliko se pridržava svih odredbi ovih općih uvjeta najma. Plaćanjem SCDW pokrića nisu pokriveni rizici: uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila (osim ako je unutrašnjost oštećena u nesreći), svih stakala vozila te sva oštećenja bez policijskog zapisnika. SCDW pokriće ne isključuje obvezu kontaktiranja policije i Najmodavca kod oštećenja vozila.

WUG (Wheels, Underside & Glass Insurance) - plaćanjem ove naknade ugovara se pokriće za uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila i stakala vozila. WUG pokriće ne isključuje obvezu kontaktiranja policije i Najmodavca kod oštećenja vozila.

PAI (Personal Accident Insurance) - plaćanjem dnevnog dodatka za osiguranje putnika vozač i putnici u iznajmljenom vozilu su osigurani od nesretnog slučaja za slučaj smrti, invaliditeta i troškove liječenja ozljeda po uvjetima i do iznosa propisanih od osiguravajuće kuće, s kojom Najmodavac ima sklopljenu policu osiguranja od nezgode.

Osiguranje vozača i ostalih suputnika od posljedica prometne nezgode za vrijeme upravljanja i vožnje motornim vozilima u vlasništvu ili najmu ugovaratelja osiguranja (tvrtke FURGON d.o.o. Split):

 • u slučaju smrti uslijed nezgode vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja: 40.000 kn
 • slučaju trajne invalidnosti: do 80.000 kn

osiguranje suputnika i vozača u slučaju prometne nezgode izazvane krivnjom vozača pri uporabi cestovnog vozila – prošireno AO plus pokriće sa svotom osiguranja do 50.000 kn po osobi i osiguranom slučaju.

Da bi ostvario pravo na ograničenje odgovornosti ili otkup učešća u šteti, Korisnik je dužan dokazati da je vozilo pravilno koristio, da se pridržavao ovih Općih uvjeta, Ugovora o najmu i propisa, kao i odgovornost treće strane za nastanak štete vjerodostojnom dokumentacijom (policijski zapisnik, europsko izvješće i dr.) i to najkasnije prilikom vraćanja vozila/završetka najma odnosno prilikom obračuna cijene, naknada i štete od Najmodavca. U protivnom neće moći koristiti ograničenje odgovornosti ili otkup učešća u šteti.

Gubitak prava na ograničenje odgovornosti i gubitak prava iz osiguranja Sve štete, koje su na vozilu prouzročene namjerno i grubom nepažnjom Korisnika, nisu uključene u nijednu vrstu osiguranja/pokrića te će kao takve biti naplaćene Korisniku u punom iznosu.

RA (Road Assistance) - dodatak za tehničku pomoć/asistenciju na cesti

RA podrazumijeva organizaciju od strane Najmodavca pomoći na cesti u slučaju nepokretnosti vozila tijekom trajanja najma vozila.

Ukoliko Korisnik pri potpisu ugovora o najmu vozila plati RA, obveza Najmodavca je : - osigurati svu potrebnu pomoć/asistenciju nakon što ga je Korisnik kontaktirao putem broja tehničke službe Najmodavca.

Ako je potrebno, organizirati vučnu službu za nepokretno vozilo do najbližeg servisa / poslovnice Najmodavca (trošak vučne službe podmiruje Najmodavac). U slučaju Korisnikove krivnje za nepokretnost vozila (uliveno pogrešno gorivo, probijena/uništena guma, oštećeno kvačilo vozila, izgubljeni ključevi vozila, zaglavljeno vozilo te štete na vozilu koje su izazvale nepokretnost … ) taj trošak će se naplatiti Korisniku sukladno ovim Općim uvjetima najma.

Ukoliko Korisnik pri potpisu ugovora o najmu vozila odluči ne ugovoriti RA, a nastupi nepokretnost vozila, Korisnik može odabrati jednu od sljedeće dvije mogućnosti:

 • kontaktirati Najmodavca i zatražiti od Najmodavca organiziranje asistencije/pomoći na cesti. U tom će mu se slučaju naplatiti iznos od 50,00 EUR pri zatvaranju ugovara o najmu te će mu se dodatno naplatiti trošak otklanjanja uzroka nepokretnosti odnosno trošak vučne službe.
 • kontaktirati Najmodavca i obavijestiti ga o problemu sa vozilom te sam organizirati i platiti vučnu službu te dovesti vozilo u najbližu poslovnicu Najmodavca.

CB (Cross Border) - dozvola za prelazak granice Republike Hrvatske

Vozilima Najmodavca nije dozvoljen izlazak van granica Rep. Hrvatske ( RH ) bez prethodne dozvole Najmodavca. Korisnik je dužan obavijestiti Najmodavca prilikom unajmljivanja vozila o izlasku vozilom van granica RH. Ukoliko Najmodavac odobri izlazak vozilom van RH, isto treba biti navedeno u Ugovoru onajmu.

Ukoliko Korisnik ne obavijesti Najmodavca o izlasku vozilom van RH, Korisnik vozilom prelazi granicu na vlastitu odgovornost, u kojem slučaju osiguranja, koja je Korisnik odabrao pri sklapanju Ugovora o najmu, ne vrijede.

Ukoliko Korisnik Najmodavcu najavi izlazak vozilom van RH i Najmodavac to odobri, Najmodavac to navodi u Ugovor o najmu te naplaćuje naknadu za izlazak vozilom van RH po tarifi Najmodavca.

Ukoliko Korisnik ne obavijesti Najmodavca o izlasku vozilom van RH, Korisnik vozilom prelazi granicu na vlastitu odgovornost, u kojem slučaju osiguranja, koja je Korisnik odabrao pri sklapanju Ugovora o najmu, ne vrijede.

U slučaju kada Najmodavac odobri izlazak vozilom van RH, Korisniku vrijede i van RH sva osiguranja koja je definirao na početku najma. Najmodavac ne dozvoljava izlazak unajmljenim vozilom u sljedeće zemlje: Kosovo, Albanija, Makedonija, Grčka, Rumunjska, Bugarska, Moldavija, Ukrajina, Bjelorusija, Estonija, Latvija, Litva, Rusija.

FIT (Ferry / Island / Transit permission) - Dodatak za prijevoz vozila na trajektima, osiguranje na otocima i tranzit kroz Neum (BiH)

Korisnik je također obvezan obavijestiti Najmodavca o korištenju trajekta te odlasku vozilom na otoke. Najmodavac za to može naplatiti naknadu sukladno tarifi.

Ukoliko Korisnik ne ugovori FIT dodatak, a koristi vozilo u tranzitu kroz područje Neuma (BiH), na trajektu i na otocima, ne vrijede mu ugovorena osiguranja navedena u Ugovoru o najmu.

Dostupni paketi zaštite uključuju sljedeće:

 • BASIC Paket osiguranja - paket osiguranja koji uključuje osiguranja: CDW i TP
 • SILVER Paket osiguranja - paket osiguranja koji uključuje osiguranja: CDW, TP i CDW+
 • GOLD Paket osiguranja - paket osiguranja koji uključuje osiguranja: CDW, TP, SCDW I WUG

Plaćanjem / uključenjem CDW, TP, CDR, WUG, SCDW GOLD ili SILVER paketa osiguranja ne umanjuje se materijalna odgovornost Korisnika ukoliko je:

 • Korisnik upravljao vozilom kada je isto nesigurno ili nepodobno za vožnju, a takvo stanje je nastalo tijekom trajanja najma, što je uzrokovalo ili doprinijelo oštećenju vozila, a Korisnik je bio svjestan ili morao biti svjestan nesigurnosti ili nepodobnog stanja vozila.
 • nastao mehanički kvar, oštećenje motora ili pogonskog mehanizma vozila i/ili električni ili elektronički kvar kao rezultat nepravilne uporabe vozila. Ovo izuzeće se također odnosi na oštećenja motora ili prijenosnog sustava izravno nastalog zbog bilo kojeg mehaničkog kvara ili loma.
 • došlo do oštećenja na vozilu zbog nedostatka motornog ulja, ulijevanja krivog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kvačila ili mjenjača.
 • vozilo korišteno za utrke, obuku vozača, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, ispitivanje pouzdanosti, rally utrkama ili natjecanjima, ili za testiranje i u pripremi za bilo što od navedenog.
 • Korisnik propustio, nakon što je napustio vozilo, zaključati ga sa zatvorenim prozorima i uzeti ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, odnosno kada nije u mogućnosti predočiti ključeve i dokumente vozila prilikom povrata vozila iz najma.
 • vozilo koristio protivno njegovoj namjeni.
 • vozilo koristio po nerazvrstanim cestama.
 • kada je vozilom upravljao neovlašteni Korisnik/vozač odnosno bilo koju štetu koju je izazvao neovlašteni korisnik/vozač.
 • vozilom upravljao vozač bez vozačke dozvole ili vozač kojem je vozačka oduzeta ili ima zabranu upravljanja motornim vozilima.
 • kršio prekogranična ili teritorijalna ograničenja, tj. ako je korisnik vozio vozilo izvan granica RH, a da to prethodno nije najavio Najmodavcu prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila, te za to dobio izričitu dozvolu.
 • vozilo oštećeno zbog kršenja prometnih propisa, ograničenja ili zabrana, namjerno ili zbog grube nepažnje Korisnika odnosno osoba pod njegovom kontrolom i osoba za koje on odgovara.
 • vozilo preopterećeno više od specifikacija proizvođača iz prometne dozvole ili je u vozilu bilo više osoba od dopuštenog.
 • utovar i istovar u vozilo vršen u trenutku kada je vozilo na prometnici.
 • Korisnik propustio zaustaviti vozilo ili ostati na mjestu događaja nakon nastanka nesreće i osigurati policijski zapisnik o događaju u situaciji kada je to potrebno učiniti.
 • došlo do pucanja ili oštećenja gume ili do oštećenja guma zbog upotrebe kočnica.
 • oštećenja vozila i/ili motora vozila zbog naleta neprimjerenom brzinom na veću količine vode na prometnici
 • šteta nastala zbog tereta koji se prevozio u vozilu ili na vozilu.
 • šteta nastala pražnjenjem akumulatora zbog krivice Korisnika.
 • šteta nastala u unutrašnjosti vozila (osim ako je ista posljedica nezgode).
 • vozilo vraćeno u iznimno neurednom stanju te je potrebno vanstandardno pranje vozila.
 • šteta nastala na vozilu nakon završetka ugovorenog trajanja najma odnosno nakon isteka odobrenog produženja trajanja najma vozilo koristio radi počinjenja kaznenih djela i u druge protuzakonite svrhe.

Plaćanjem/uključenjem CDW, TP, CDW+, WUG, SCDW i PAI pokrića nije pokrivena odgovornost Korisnika i u drugim okolnostima predviđenim zakonskim propisima i pravilima osiguranja, koja uređuju gubitak prava iz osiguranja. Također, navedena pokrića ne pokrivaju štete prouzročene ratnim operacijama ili pobunama, niti štete zbog gubitka/oštećenja dodatne i obvezne opreme vozila, ključeva i dokumenata.

Ukoliko Korisnik mimo Najmodavca ugovori s nekom drugom pravnom ili fizičkom osobom neko osiguranje/pokriće, takvo osiguranje/pokriće nije obvezujuće za Najmodavca.

Odgovornost Korisnika za nestanak dijelova, dodatne opreme, ključeva i dokumenata vozila, osim ako je isto posljedica prometne nesreće, nije pokrivena CDW, TP, WUG, CDW+ i SCDW naknadama.

Korisnik se smatra odgovornim za svoje osobne stvari ostavljene u vozilu, te Najmodavac nema nikakvu odgovornost za eventualni nestanak istih iz vozila za vrijeme trajanja najma.

 • da će u slučaju većeg oštećenja ili ako u nezgodi ima povrijeđenih osoba kao i u svim slučajevima očigledne krivice drugih lica obvezano odmah pozvati i sačekati dolazak prometne policije da izvrše službeni uviđaj i o tome obvezno izvijestiti najbližu poslovnicu najmodavca.
 • da će pri povratu vozila priložiti sva policijska izvješća o nezgodi kao i rezultate alkotesta

Propusti li najmoprimac u slučaju nezgode poduzeti navedene korake, odgovara za sve posljedice i štete koje bi najmodavcu iz tog propusta nastale

Korisnik svoje pritužbe i prigovore u svezi najma vozila i izvršenja obveza i prava iz ugovora može dostaviti AVALON rent a caru ( FURGON d.o.o.)


FURGON d.o.o., Kralja Stjepana Držislava 30B, 21311 Stobreč

ili na e-mail: reservations@avalon-rent.com

Materijalne Odredbe ovog Ugovora predstavljaju povjerljive podatke u smislu važećih propisa.

Korisnik je upoznat sa Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka Najmodavca, te je upoznat da Najmodavac prikuplja osobne podatke koji su navedeni u Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka.

Najmodavac će podatke koristiti u svrhu koja je navedena u Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka te primjenjuje maksimalne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka.

Korisnik je upoznat da ima pravo povući privolu u svakom trenutku na način da se obrati službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt podatke koji su javno objavljeni na web stranicama društva Najmodavca

Korisnici su upoznati da će Najmodavac na opravdani zahtjev ovlaštenih tijela dostaviti njihove osobne podatke.

Korisnik svojim potpisom bezuvjetno prihvaća standardne uvjete te jamči točnost svih gore navedenih podataka i prihvaća nadležnost suda u Splitu za slučaj sudskog spora.

Prijevod ovih Općih uvjeta najma na engleski jezik je informativne prirode, te u slučaju dvojbe, jedini pravno obvezujući dokument su ovi Opći uvjeti najma vozila na hrvatskom jeziku.

Svi zaposlenici Furgon d.o.o. imaju pravo kontrolirati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da je korisnik prekršio bilo koji od uvjeta ovog Ugovora, zaposlenici su ovlašteni oduzeti vozilo. Furgon d.o.o. bezuvjetno zadržava pravo raskida ugovora o najmu, bilo kada i bilo gdje i prije isteka ugovora o najmu, bez ikakve obaveze da je dužan nadoknaditi štetu korisniku.

Važno! Korisnik se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne prekršaje učinjene tokom najma.

Ovi Opći uvjeti najma vozila stupaju na snagu dana 01.05.2018.g. te se njima stavljaju izvan snage prethodno važeći Opći uvjeta najma.

U ovim uvjetima Furgon d.o.o. je definiran kao poduzeće sa sjedištem u Stobreču (Grad Split), Kralja Stjepana Držislava 30B, OIB : 48058880718 za područje Hrvatske i čija je jedna od poslovnih djelatnosti iznajmljivanje vozila.